Privacy & cookies

Privacy statement

Wij handelen volgens de Wet bescherming persoonsgegevens en per mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen zijn deze regels nader uitgewerkt voor verzekeraars en banken.

Welke gegevens verwerken wij?

Thuisingeld verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken voor- en achternaam van de aanvrager, voor- en achternaam – geslacht en geboortedatum van inwonend(e) kind(eren), geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, beroep- en loongegevens, burgerservicenummer, bankrekeningnummer en eventuele overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld bij het indienen van een financiële aanvraag, in correspondentie en telefonisch. Tevens maken wij een kopie van het paspoort. Wij verwerken in voorkomende gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: gezondheidsgegevens en strafrechtelijk verleden.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Bij de aanvraag van een hypotheek of een financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van uw hypotheek of financiële dienst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, voor statistische analyses, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen (o.a. nazorg) en in het kader van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten.

Hoe lang bewaren we gegevens?

Thuisingeld zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen.

Thuisingeld deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij (thuisingeld) een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het is mogelijk dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. Thuisingeld zal erop toezien dat een dergelijke doorgifte in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Thuisingeld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Premieachterstand kunnen wij uit handen geven aan een incassobureau, dat uw gegevens mogelijk ook gebruikt voor een kredietwaardigheidsbeoordeling. Daarnaast verstrekt thuisingeld uw persoonsgegevens niet aan andere derden.

In kaart brengen websitebezoek

Thuisingeld maakt geen gebruikt van technische, functionele en analytische cookies op de website: https://www.thuisingeld.nl.

Vastleggen communicatie

Thuisingeld neemt geen telefoongesprekken op maar kan wel de elektronische communicatie bewaren. Het bewaren van elektronische communicatie en de verwerking daarvan door thuisingeld heeft als doel:

  • Evalueren van de kwaliteit van onze dienstverlening;
  • Beoordelingsdoeleinden van het volledige dossier;

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wij houden graag uw gegevens actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,  verwijdering of beperking van de verwerking sturen naar info@thuisingeld.nl. Daarnaast kunt u verzoeken om uw gegevens over te dragen, aan uzelf of aan een derde.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Thuisingeld zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht

Indien u niet tevreden bent over de afwikkeling van uw verzoek of over de gegevensverwerking in het algemeen, dan kunt u een klacht indienen. Bent u ondanks onze inspanningen niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Thuisingeld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of kom langs op ons kantoor.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen wanneer u onze site bezoekt.

Vragen?

U kunt ons bereiken via:

Website:  www.thuisingeld.nl
E-mailadres:  info@thuisingeld.nl
Telefoonnummer:  050-2011420
Bedrijfsadres:  Lamsoor 10, 9738 AL Groningen
Postadres:  Lamsoor 10, 9738 AL Groningen

 

Versie 1.0 Mei 2018 (17-05-2018)